Buddhism in Nepal

धम्मपद ।

१५. सुखबग्गो ।

(२०३)
जिघच्छापरमा रोगा, सङारपमा दुखा ।
एतं ञत्वा यथाभुतं, निब्बानं परमं सुखं ।।

“तृष्णाको भोक सबैभन्दा ठुलो रोग हो, भोक संस्कार सबैभन्दा ठुलो दु:ख हो ।
( तृष्णा र त्यसबाट बन्ने संस्कारलाई आफुभित्र बिपस्यना साधनाद्वारा ) यथाभुत जानेर जो निर्बाण प्राप्त गर्दछ, त्यो सबैभन्दा ठुलो सुख हो ।”

1

NEWS
Translate »